Kirmizi Alarm - web tabanli online savaş oyunu Ana Sayfa
Forum Anasayfas� Forum Anasayfas� > Forum Yard�m�
  Yard�m Yard�m  Forumu Ara   Kay�t Ol Kay�t Ol  Giri� Giri�

Forum Yard�m�


Bir yard�m konusu se�in
Forum i�in Kay�t ve Giri�
Neden giremiyorum?
Kay�t olmal� m�y�m?
Parolam� Unuttum
�nceden kaydolmu�tum, ancak �imdi giremiyorum

Kullan�c� Tan�mlamalar� ve Forum Ayarlar�
Forum ayarlar�m� nas�l de�i�tirebilirim?
Forumun zaman� benim yerel zaman�ma uygun de�il
S�r�lamam (rank) neyi g�sterir?
S�ralamam� (rank) de�i�tirebilir miyim?
Bu forumda hangi web taray�c�y� kullanmal�y�m?

G�nderme-Posta sorunlar�
Forum i�inde nas�l posta g�nderebilirim?
Postalar� nas�l silebilirim?
Postalar� nas�l d�zeltebilirim?
Postama nas�l imza ekleyebilirim?
Nas�l bir anket yaratabilirim?
Neden forumu g�r�nt�leyemiyorum?
Mesaj�m, �Gizli�, veya �Onay Bekliyor� �eklinde g�r�n�yor
Zengin Yaz� Edit�r� (WYSIWYG)

Mesaj Bi�imlendirme
Forum kodlar� nelerdir?
HTML kullanabilir miyim?
Emoticons (Smileys) nedir?
G�r�nt� (images) g�nderebilir miyim?
Kapal� (closed) konular nelerdir?

Kullan�c� gruplar�
Forum Y�neticileri (Forum Administrators) nedir?
Forum Ba�kanlar� (Forum Moderators) nedir?
Kullan�c� Gruplar� (Usergroups) nedir?

�zel Haberle�me
�zel Mesaj Sistemi nedir?
�zel mesajlar�m� g�nderemiyorum
�zel mesajlar�m� sadece baz� kullan�c�lara g�nderemiyorum
Baz�lar�n�n bana �zel mesaj g�ndermesini nas�l engelleyebilirim?

RSS Linkleri
RSS Linki Nedir?
Forum RSS Linklerine Nas�l Abone Olabilirim?

Takvim Sistemi
Takvim Sistemi Nedir?
Nas�l takvim olay� giri�i yapabilirim?

Hakk�nda
Bu forumda hangi yaz�l�m kullan�l�yor?

Forum i�in Kay�t ve Giri�
Neden giremiyorum?
Foruma girebilmek i�in kay�t yapt�r�rken yazd���n�z kullan�c� ad� ve parolas�n� girmeniz gerekmektedir.Halen kay�tl� �ye de�ilseniz foruma girebilmek i�in �ncelikle kay�tl� �ye olmal�s�n�z. Kay�tl� �ye olman�za ve do�ru kullan�c� ad� ile parolay� yazman�za ra�men halen foruma giremiyorsan�z, �ncelikle web taray�c�n�zda �erezlerin (cookies) kullan�labilir olup olmad���n� kontrol edin. Halen sorun ya��yorsan�z web taray�c�n�za bu siteyi g�venilir site olarak tan�tman�z gerekebilir. E�er foruma giri�iniz yasaklanm�� (banned) ise yine foruma giremeyece�inizden her halde forum y�neticiniz ile g�r���n�z.
Yukar� D�n

Kay�t olmal� m�y�m?
Foruma g�nderme yapabilmek i�in kay�t olman�z gerekmeyebilir, ��nk� kay�tl� olmasa dahi kullan�c�lar�n foruma g�nderme yapma yetkisini verme ya da yasaklama forum y�neticisinin elindedir. Ancak, foruma kay�t olmakla ek �zelliklerden ve olanaklardan yararlanabilece�inizi dikkate al�n�z�. Kay�t olmak sadece bir ka� dakikan�z� alaca��ndan, kay�t olman�z� �neriyoruz.
Yukar� D�n

Parolam� Unuttum
Parolan�z� unuttu�unuzda tela�lanman�za gerek yok. �nceki parolalar hat�rlanamaz ise de, yerine yenisi verilebilir. Unuttu�unuzun yerine yeni parola almak i�in giri� (login) d��mesine bas�n ve giri� sayfas�n�n alt�nda g�rece�iniz parolam� unuttum (lost password) sayfas� linkini t�klad���n�zda y�nlendirildi�iniz sayfadan, yeni parolan�n e posta ile g�nderilmesini isteyebilirsiniz. E�er belirtilen se�enek kullan�labilir de�il ya da, yeni parolan�n g�nderilebilece�i bir e posta adresi �nceden profilinizde belirtilmemi� ise, forum y�netecisi ya da forum ba�kan� ile temasa ge�erek parolan�z� sizin i�in de�i�tirmesini isteyebilirsiniz.
Yukar� D�n

�nceden kaydolmu�tum, ancak �imdi giremiyorum
Bir s�re i�in g�nderme yapmam�� ya da hi� g�nderme yapmam�� olabirsiniz. Forum y�neticilerinin veritaban�ndan uzun belirli s�re foruma kat�lmayan kullan�c�lara, veritaban�n� bo�alt�p rahatlatmak i�in silmeleri al���lagelmi� bir uygulamad�r.
Yukar� D�n

Kullan�c� Tan�mlamalar� ve Forum Ayarlar�
Forum ayarlar�m� nas�l de�i�tirebilirim?
Forum ayarlar�n�z�, profil bilgilerinizi, kay�t detaylar�n�z� vs., �ye Kontrol Paneli, den foruma bir kez girmi� iseniz de�i�tirebilirsiniz. Bu merkez men�den bir �ok g�r�n�m� kontrol edebilir ve �ye olanaklar�na eri�ebilirsiniz.
Yukar� D�n

Forumun zaman� benim yerel zaman�ma uygun de�il
Forumlarda kullan�lan zaman, sunucunun tarih ve saati oldu�undan, e�er sunucu ba�ka bir �lkede bulunuyor ise, tarih ve saat o �lkenin yerel ayarlar�d�r. Tarih ve saati kendi yerel ayarlar�n�za de�i�tirmek i�in ('Forum Preferences') Forum Tercihlerinizi �ye Kontrol Paneli den de�i�tirip, sunucu ile yerel ayarlar�n�z aras�ndaki fark� yaz�p ayarlar�n�z� yap�n�z. Forumlar standart ve g�n ����� tasarruf zamanlamas�n� ayarlayabilmek i�in tasarlanmad���ndan, g�n ����� tasarrufu i�in yap�lan ayarlama zamanlar�nda yeniden zaman ayarlar�n� yapman�z gerekebilir.
Yukar� D�n

S�r�lamam (rank) neyi g�sterir?
Forumdaki s�ralama (ranks) sizin hangi kullan�c� grubunun �yesi oldu�unuzu ve kullan�c�lar� g�sterir. �rne�in, forum ba�kanlar� ve y�neticilerinin farkl� ve �zel bir s�ralamas� olabilir. Forumun ayarlar�na ve hangi s�ralamada oldu�unuza ba�l� olarak, forumun de�i�ik �zelliklerini kullanabilirsiniz.
Yukar� D�n

S�ralamam� (rank) de�i�tirebilir miyim?
Yapamaman�z normaldir. Ancak, forum y�neticisi y�kselme sistemini (ladder system) kullanarak s�ralamay� yapm��sa, mesajlar�n�z�n say�s�na g�re bir �st gruba otomatik olarak ge�ersiniz.
Yukar� D�n

Bu forumda hangi web taray�c�y� kullanmal�y�m?
Windows XP veya Apple MAC OS X platformunda Internet Explorer, Mozilla, Firefox, Safari, Netscape, Opera, ve benzeri taray�c�lar� kullanabilirsiniz. Ama biz t�m platformlar i�in Firefox u �neriyoruz.
Yukar� D�n

G�nderme-Posta sorunlar�
Forum i�inde nas�l posta g�nderebilirim?
Forumlarda mesaj g�nderebilmek i�in, forum ya da konu ekran�nda ilgili d��meyi t�klat�n. Forum y�neticisinin forum ayarlar�na ba�l� olarak, bir mesaj g�ndermeden �nce foruma girmeniz gerekebilir. Konu ekran�n�n alt�nda kullanabilece�iniz kolayl�klar listelenmi�tir.
Yukar� D�n

Postalar� nas�l silebilirim?
Forumun g�ndermelerinizi silebilmeniz i�in uygun ayarlara sahip olmas� kayd�yla forum ba�kan� ya da forum y�neticisi olmad���n�z ve s�rece, sadece kendi g�ndermelerinizi silebilirsiniz. E�er biri sizin g�ndermenizi cevaplam�� ise, art�k kendi g�ndermenizi de silemezsiniz.
Yukar� D�n

Postalar� nas�l d�zeltebilirim?
Forumun g�ndermelerinizi d�zenleyebilmeniz i�in uygun ayarlara sahip olmas� kayd�yla, forum ba�kan� ya da forum y�neticisi olmad���n�z s�rece g�ndermelerinizi d�zenleyemezsiniz. Forum ayarlar�na ba�l� olarak g�ndermelerinizi d�zeltti�inizde, d�zelten kullan�c� ad�, d�zeltmenin tarih ve saati g�nderimin alt�nda g�r�necektir.
Yukar� D�n

Postama nas�l imza ekleyebilirim?
Forum y�neticisi forumda imza kullan�m�na izin vermi� ise, g�nderiminizin alt�na imzan�z� ekleyebilirsiniz. �mza ekleyebilmek i�in �ncelikle ('Profile Information') Ki�isel Bilgilerinizde �ye Kontrol Paneli, ni kullanarak imzan�z� yaratm�� olman�z gerekmektedir. Bir kez bunu yapt�ktan sonra G�nderme formunun alt�ndaki ('Show Signature') �mzay� G�ster kutusunu i�aretleyerek imzan�z� g�nderebilirsiniz.
Yukar� D�n

Nas�l bir anket yaratabilirim?
Bir forumda anket yaratmak i�in yeterli haklar�n�z varsa, forum ve konular ekran�n�n tepesinde ('New Poll') Yeni Anket d��mesini g�receksiniz. Anket yarat�rken, anket sorusunu ve en az iki anket se�ene�i girmeniz gerekmektedir. Ayr�ca, kat�lanlar�n sadece bir defa ya da bir defadan fazla oy kullanabileceklerini se�ebilirsiniz.
Yukar� D�n

Neden forumu g�r�nt�leyemiyorum?
Baz� forumlar, sadece belirli kullan�c�lar�n ya da belirli kullan�calar�n olu�turdu�u gruplar�n eri�imi i�in ayarlanm��t�r. Bu t�r bir forumu g�rmek, okumak vs. i�in �ncelikle, forum ba�kan� ya da y�neticisinin sa�layabilece�i izinlere ihtiyac�n�z olacakt�r.
Yukar� D�n

Mesaj�m, �Gizli�, veya �Onay Bekliyor� �eklinde g�r�n�yor
Onay gerektiren bir foruma veya konuya mesaj yazm��s�n�z. Mesaj�n�z� herkesin g�rebilmesi i�in y�netici veya moderat�rler taraf�ndan onaylanmas� gerekir.
Yukar� D�n

Zengin Yaz� Edit�r� (WYSIWYG)
Internet Explorer 5+ (sadece windows), Netscape 7.1, Mozilla 1.3+, Mozilla Firebird 0.6.1+, kullan�yorsan�z ve forum y�netici zengin yaz� edit�r�n� a�m��sa zengin yaz� edit�r�n� kullanarak mesaj yazabilirsiniz. Zengin yaz� edit�r�nde sorun ya��yorsan�z ayarlar b�l�m�nden kapatabilirsiniz.
Yukar� D�n

Mesaj Bi�imlendirme
Forum kodlar� nelerdir?
Forum kodlar�, forumda g�nderdi�iniz mesajlar� bi�imlendirmenize olanak verir.Forum kodlar� HTML ye �ok benzer. Sadece tag'lar k��eli parantez i�indedir. �rne�in, < and > yerine [ and ] gibi. Ayr�ca, mesaj g�nderirken forum kodlar�n� �al��t�rmayabilirsiniz. Buray� t�klayarak kullanabilece�iniz forum kodlar�n� g�rebilirsiniz.
Yukar� D�n

HTML kullanabilir miyim?
Mesajlar�n�zda HTML kullan�lamaz. K�t� niyetle g�nderilebilecek HTML kodlar�n�n forumun g�r�nt�s�n� bozabilece�inden ve hatta mesaj kullan�c� taraf�ndan a��ld���nda web taray�c�s� �al��amaz duruma gelebilece�inden g�venlik nedeniyle kullan�lmamaktar.
Yukar� D�n

Emoticons (Smileys) nedir?
Emoticons or Smileys'ler duygular� ifade etmek ya da g�stermek i�in kullan�labilecek k���k grafik g�r�nt�lerdir. E�er forum y�neticisi izin vermi� ise Emoticons'u forumlarda mesaj g�nderirken mesaj formunun yan�nda g�rebilirsiniz. G�nderiminize emoticon eklemek i�in, g�ndermek istedi�iniz emoticon �zerine t�klay�n�z.
Yukar� D�n

G�r�nt� (images) g�nderebilir miyim?
E�er forum y�neticiniz y�klemeye izin vermi�se, bilgisayar�n�zdaki bir g�r�nt� postan�za y�klenebilir (upload) ve eklenebilir. Ancak, e�er g�r�nt�n�n (image) y�klenebilmesi m�mk�n de�il ise, g�r�nt�n�n bulundu�u sunucuya link vermeniz gerekecektir. �rne�in, http://www.mysite.com/my-picture.jpg.
Yukar� D�n

Kapal� (closed) konular nelerdir?
Kapal� Konular (Closed Topics), forum ba�kanlar� ya da y�neticileri taraf�ndan bu �ekilde ayarlanm�� olanlard�r. E�er bir kapat�lm�� ise, art�k bu konuda g�nderme yapamaz, g�ndermeyi cevaplayamaz ve bir anketi oylayamazs�n�z.
Yukar� D�n

Kullan�c� gruplar�
Forum Y�neticileri (Forum Administrators) nedir?
Forum Y�neticileri (Forums Administrators) forumlarda en y�ksek kontrol yetkisine sahip ki�ilerdir. Forumlarda �zellikleri kapat�p a�ma, kullan�c�lar� yasaklama, kullan�c�lar� silme, g�ndermeleri d�zeltme ve silme, kullan�c� gruplar� olu�turma gibi imkanlar� bulunmaktad�r.
Yukar� D�n

Forum Ba�kanlar� (Forum Moderators) nedir?
Forum Ba�kanlar� (Moderators) forumun gidi�ine g�nl�k olarak bakan tek ya da grup halinde kullan�c�lard�r. Sorumlu olduklar� forumda, konu ve g�ndermeleri d�zeltme, silme, yer de�i�tirme, kapatma, kapat�lm��� a�ma haklar�na sahiptirler. Bunlar genellikle ki�ilerin sald�rgan ve k�f�rl� ifadelerini engellemek i�in bulunurlar.
Yukar� D�n

Kullan�c� Gruplar� (Usergroups) nedir?
Kullan�c� gruplar�, grup kullan�c�lar�n bir yoludur. Her kullan�c� bir kullan�c� grubunun �yesidir ve her gruba forumda kullanabilece�i okuma, g�rme, g�nderme, anket yaratma gibi kendisine �zg� haklar tan�nm�� olabilir.
Yukar� D�n

�zel Haberle�me
�zel Mesaj Sistemi nedir?
E�er forum y�neticisi �zel mesaj sistemini a�m��sa, di�er �yelere mesaj g�nderebilir ve alabilirsiniz.
Yukar� D�n

�zel mesajlar�m� g�nderemiyorum
Bunun bir ka� nedeni olabilir. Foruma girmemi� olabilirsiniz, kay�tl� olmayabilirsiniz veya forum y�neticileri �zel Mesaj G�nderme sistemini (Private Messaging system) iptal etmi� olabilir.
Yukar� D�n

�zel mesajlar�m� sadece baz� kullan�c�lara g�nderemiyorum
Bu, �zel mesaj g�ndermek istedi�iniz ki�ininin sizden gelecek �zel mesajlar� bloke etmesinden kaynaklan�yon olabilir. Hal b�yle ise, �zel mesaj g�nderdi�inizde bu konuda sizi uyaran bir mesaj alm�� olman�z gerekir
Yukar� D�n

Baz�lar�n�n bana �zel mesaj g�ndermesini nas�l engelleyebilirim?
E�er bir kullan�c�dan istenmeyen �zel mesajlar al�yorsan�z, size �zel mesaj g�nderilmesini bloke edebilirsiniz. Blokaj� yapmak i�in �zel Mesaj Sisteminde (Private Messaging system) Arkada� listenize (buddy list) gidin. Kullan�c�y� Arkada� (buddy) olarak yaz�n, fakat drop down listeden ('Not to message you') Mesaj g�ndermesini se�in. B�ylece bu kullan�c�n�n size �zel mesaj g�ndermesini engellemi� olacaks�n�z.
Yukar� D�n

RSS Linkleri
RSS Linki Nedir?
RSS, sitelerin g�ncel i�eriklerini payla�malar�n� sa�layan bir teknolojidir. E�er forum y�neticisi bu �zelli�i etkinle�tirmi� ise foruma eklenen son mesajlardan ve takvimdeki �nemli olaylardan an�nda haberdar olabilirsiniz.
Yukar� D�n

Forum RSS Linklerine Nas�l Abone Olabilirim?
Forumdaki RSS deste�inden yararlanman�z�n bir �ok y�ntemi vard�r, �rne�in; RSS Deste�i olan bir Web Browser kullanmak (Firefox, IE7, Safari, Opera), RSS Haber Okuyucu kullanmak, veya RSS deste�i olan Mozilla Thunderbird gibi bir e-posta program� kullanmak.
Yukar� D�n

Takvim Sistemi
Takvim Sistemi Nedir?
Takvime girilmi� olan mesajlar� ve �yelerin do�um g�nlerini g�nl�k, haftal�k ve ayl�k olarak g�rebilirsiniz.
Yukar� D�n

Nas�l takvim olay� giri�i yapabilirim?
Forum y�neticisi sizin i�inde bulundu�unuz gruba veya size �zel takvime giri� yapma yetkisi vermi� ise takvime olay giri�i yapabilirsiniz. E�er izniniz varsa mesaj yazarken tarih se�ebilece�iniz bir alan gelecektir.
Yukar� D�n

Hakk�nda
Bu forumda hangi yaz�l�m kullan�l�yor?
Web wiz forum kullan�lmaktad�r. Web Wiz Forums forum Microsoft�s Active Server Pages (ASP) taban�yla kodlanm��t�r ve Windows web serverlarda �al���r. Kendi web siteniz i�in web wiz forum indirmek i�in t�klay�n www.webwizforums.com.
Yukar� D�n

Forum Atla

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums® version 9.51
Copyright ©2001-2007 Web Wiz